Счетоводен модул ЯНАК – СЧЕТОВОДСТВО

Счетоводен модул ЯНАК


Счетоводният модул на програма Янак е предназначен да обслужва оперативната работа на счетоводният отдел. Модулът се активира опционално и може да работи самостоятелно, т.е. без да е активен складовия модул на съответния компютър.

Абонаментът за активиране на счетоводният модул регистрира работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане. Възможно е да бъде внедрен в единични предприятия или в счетоводни къщи.

Модулът може да работи съвместно в една база със складовата програма или самостоятелно – в отделна база. Препоръчваме счетоводният модул да работи в самостоятелна база. Това е така, защото размерите на базите на търговските обекти много бързо нарастват и периодично трябва да се приключва период, което е изключително неудобно за счетоводната база.

При водене на счетоводството в отделна база, данните се прехвърлят от склада в счетоводството чрез експорт.

Какво има в модула:

 • Централна конзола – през централната контрола се достъпват отделните части от програмата.
 • Сметкоплан – възможност за създаване на индивидуален сметкоплан.
 • Настройка за отчета за паричните потоци по прекия метод – А. Парични потоци от основна дейност, Б. Парични потоци от инвестиционна дейност, В. Парични потоци от финансова дейност.
 • Проверка за ДДС регистрация – тази част на програмата проверява статуса за ДДС на всички фирми и го променя автоматично.
 • Автоматично осчетоводяване от склад – използва се при работа на счетоводния модул в единна база със склада.
 • Автоматично осчетоводяване от XML файл – използва се при работа с индивидуална база.
 • Осчетоводи банкови извлечения – използва се за автоматично осчетоводяване на банкови извлечения от почти всички банки.
 • Ръчно осчетоводяване – използва се при ръчно водене и описване на счетоводството.
 • Оборотна ведомост
 • Аналитична оборотна ведомост
 • ДДС дневници
 • Т-картон
 • Главна книга
 • Аналитична главна книга
 • Справка за осчетоводени сметки
 • Хронология на сметките
 • Обвързване на плащане с документи
 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходи и разходи
 • Отчет за паричните потоци
 • Дълготрайни активи

 

Настройване на системата

С вградените настройки за сметкоплан, може да се започне работа веднага, след инсталиране. Разбира се, може първоначално да се попълни сметкоплан по желание на счетоводителя.

При първоначално получаване на данните от склада, програмата ще изисква да определите счетоводните настройки за всеки отделен документ. Това се прави еднократно и след това програмата автоматично ще осчетоводява записите.

Пример:

За продажби

Фактура – Участва в дебита в сметка – 4101 / Участва в кредите в сметка – 701. За подредба на документацията може да определите и папка, например 05

Кредитно – Участва в дебита в сметка – 4101 / Участва в кредите в сметка – 701. Папка 05.

 

Каса

Приходен ордер – Участва в дебита в сметка – 498 / Участва в кредите в сметка – 500. Папка 56.

и т.н.