ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АБОНАМЕНТНО ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ЯНАК

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АБОНАМЕНТНО
ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ЯНАК

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРОДУКТА Е ФИРМА ЯНАК СОФТ ЕООД
ЕИК: 130012244
Янак Софт ЕООД, чрез това лицензионно споразумение предоставя на лица и фирми правото за ползване на различните версии на програма ЯНАК. То е законно Споразумение между Вашето дружество, фирма или друга организация и ЯНАК СОФТ ЕООД, чийто адрес на управление е София, Младост, 1, бл. 79А. За по-кратко, в това споразумение Янак Софт ЕООД ще бъде наричан – Доставчик.

Процедура на приемане

Вие приемате да спазвате условията на това споразумение, изразявайки вашето съгласие с условията, чрез инсталирането, активирането или употребата на софтуера. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно условията на това споразумение, моля обърнете се към централния офис на Доставчика или потърсете повече информация на официалния сайт на производителя – www.yanaksoft.com.
Всички лица, които използват продукт от вид СУПТО, са длъжни да декларират това в НАП. Това изискване не е валидно за лицата, които използват версия ЯНАК КЛАСИК.


Чл. 52з ДВ, бр. 80 от 2018 г.
(1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен
път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на
интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.
(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване
на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително
управлява/т всички фискални устройства в този обект.
(4) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС нямат право без оторизация от производителя/разпространителя на софтуера да променят функционалността
му или да добавят външни модули към него.
(5) Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 52и. ДВ, бр. 80 от 2018 г.
(1) При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички
устройства, които работят с използвания в обекта софтуер – сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е
извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.
За осигуряване на достъп на служителите на НАП в програмата има специално създаден достъп – НАП-ОДИТОРСКИ ПРОФИЛ. Той осигурява на проверяващите пълен
достъп до цялата информация в базата данни, без право да създават нови записи или да редактират стари. Паролата на този достъп е генерирана на случаен
принцип и може да се види в картона на главния администратор. В СУПТО версиите има приложение със специализирани справки за НАП. Тези справки са направени
според специално посочени изисквания и критерии от НАП.
Чл. 52к. ДВ, бр. 80 от 2018 г.
(1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.
Според наредба Н-18, всеки търговец е длъжен да архивира и съхранява базите си данни. Програма ЯНАК има функционални възможности за автоматично архивиране
на базата данни, но всеки търговец трябва да изиска от консултантите на ЯНАК СОФТ да му бъде активирана тази настройка. Според желанието Ви, базата данни
може да се архивира на Ваш носител или на предоставено от Янак Софт облачно пространство. В случай, че използвате облачното пространство на Янак Софт, то
ние ще имаме грижа да Ви информираме, ако по някаква причина не са постъпвали архиви при нас за повече от 10 дни.


Процедура на отказ

Ако не сте съгласни с условията на това споразумение, вие нямате никакво право да използвате този софтуер и трябва да го премахнете от Вашите компютри. Това споразумение не
засяга вашите неотменими, установени от закона права.
1. Право на употреба на софтуера – основната цел на това споразумение е да Ви предостави лиценз за употреба на софтуер. Вашият лиценз за използване на софтуера е
условен и се предоставя срещу заплащане на лицензионните такси, които дължите и след като приемете сроковете и условията, упоменати тук. Ако някои месечни или други периодични такси или суми, свързани с употреба от Ваша страна на Програмен продукт „ЯНАК”, не бъдат заплатени, когато станат дължими, то това ще е налице неспазване на този лиценз, и Доставчика ще има право да прекрати вашия лиценз за употреба на софтуера. С цел избягване на двусмислие, уточняваме, че това споразумение не е продажба на софтуер, а е предоставяне на софтуер за ползване под абонамент.
2. Компютърни Системи – освен ако страните се споразумеят за друго изрично и писмено, Вие единствено ще бъдете отговорен за избора, изпълнението, съвместимостта и
действието на дадено, а и на цялото оборудване, използвано в обекта. Вие носите отговорност да проверите, дали компютърната система, която сте избрали, за да работите с програмен продукт „ЯНАК”, удовлетворява минималните изисквания.
3. Периодичност на абонамента – абонаментът за използване на софтуерния продукт се дължи авансово за текущия месец. При включване на нов компютър към абонамента се
дължи входна такса плюс абонамента до края на текущия месец.
4. Активиране на нов абонат
a) Чрез системата „Клиентски профил” вградена в програма „ЯНАК”, се създава профил, където се описват коректно данните на фирмата. В клиентския профил се посочва e-mail, на който ще се получават фактурите.
b) Чрез клиентският профил се добавят работните станции към абонамента, като се включват съответните желани модули.
c) Чрез клиентският профил се добавят операторите, които ще са активни през уеб базираната система.
d) Всеки отделен оператор, който ще работи през уеб базираната система се таксува, като отделна точка.
e) При активирането на работните станции ще се генерира автоматично документ „Проформа фактура”. Документът ще съдържа първоначалните входни такси плюс абонамента до края на отчетния период.
f) След като заплатите проформа фактурата, ще Ви бъде изпратена фактура на посочения e-mail.
g) Системата автоматично ще Ви изпраща ежемесечни фактури с дължимите такси за абонамент. Фактурите се издават в началото на всеки месец.
5. Автоматично заплащане на месечните такси, чрез кредитна или дебитна карта Активирането на софтуера, както и месечните такси може да заплатите чрез кредитна или дебитна карта. В случай, че активирате този метод на плащане, системата всеки месец автоматично на първо число ще извършва плащането. При успешно плащане ще получите
фактура на посочения имейл. Също така, фактурите може да видите и разпечатите през програма ЯНАК в страницата „Поддръжка” – „Фактури от Янак Софт”. Таксите дължими по превода се начисляват към фактурата.
По всяко време може да прекратите абонамента за този вид плащане по един от следните начин:
a) през Вашия клиентски профил;
b) като се свържете по телефона с нашите консултанти;
c) като ни напишете писмо на официалния ни имейла.
Ако има неясноти относно регистрацията на компютрите, плащанията и месечните такси, моля консултирайте се с консултантите на Доставчика.
6. Активиране на допълнителен компютър – Ако вече сте абонат може да добавите нов допълнителен компютър чрез системата „Клиентски профил”. При активиране на нов допълнителен компютър, системата автоматично ще генерира фактура за включване, като тя ще съдържа входна такса плюс абонамента до края на отчетния период.
7. Активиране на допълнителни модули – Допълнителни модули към вече активна работна станция може да се добавят от консултантите на Доставчика.
8. Подмяна на един компютър с друг – Вие можете сами замените регистрацията на един компютър с друг. Тази операция е безплатна. Това може да направите чрез системата
„Клиентски профил”. При евентуална преинсталация на операционната система Windows ще изгубите регистрацията, в този случай отново използвайте опцията за подмяна на компютри.
Внимавайте, не трябва да деактивирате стария компютър и след това да активирате новия, защото ще се генерира входна такса. Трябва да ги замените.
9. Изключване на един или повече компютри от абонамент – консултантите на Доставчика ще направят това действие, за целта се свържете по телефона посочен в интернет
страницата или ни пишете на имейла посочен за кореспонденция. Обръщаме внимание, че работните станции трябва да се изключат преди да са издадени фактурите за абонамент или най-късно до последното число на платения месец.
След като изключите компютър от абонамент, той автоматично се изтрива от системата и при евентуално следващо включване ще се таксува като нова работна станция и ще подлежи на условията посочени в точка 6.
10. Поддръжка на софтуера
I. Софтуерът се използва на абонамент и не е прекъсвал абонамента преди момента, в който се е появилата нужда от поддръжка.
II. При версии Янак Класик и Янак Про, поддръжката е безплатна, когато се прави през интернет или в офис на производителя. Ако е необходимо консултант да посети обекта на клиента се заплащат съответните такси според ценоразписа на фирмата.
III. Поддръжката се извършва само през работното време на консултантите, което е посочено в интернет страницата на ЯНАК.
IV. Безплатната поддръжка на софтуера касае само версиите Янак Класик и Янак Про и включва:
a. Решаване на всякакви проблеми свързани с изпълнимите файлове на програмата /неограничено/.
b. Решаване на всички отстраними проблеми, които са възникнали с базата данни на клиента /неограничено/.
c. Обновяване на програмата с нови версии /неограничено/.
V. Всички периферни устройства, които се свързват към компютър работещ с програмен продукт „ЯНАК“ са допълнителни хардуерни устройства и не подлежат на безплатна поддръжка. Такива са различните видове везни – етикетиращи и тегло-подаващи, касови апарати, фискални принтери, кухненски принтери, банкови терминали, матрични принтери, лазерни принтери, специализирани клавиатури и др.


Отговорности

a) Доставчикът не може да бъде отговорен по никакъв начин за липсата на възможности в програмата, които биха помогнали в работата и използването й.
b) Доставчикът не може да бъде отговорен по никакъв начин за вреди или пропуснати ползи, появили се в следствие на използването на програмния продукт.
c) Доставчикът не може да носи отговорност при евентуалната повреда или загуба на част или цялата база данни. Вие, като ползвател на софтуер трябва да се грижите или да ангажирате лице или фирма, която да се грижи за съхранението на архивите на базата данни.
d) Доставчикът не се ангажира с безплатно анализиране на отделни справки в базата данни на клиента.


Регистрация

Софтуерният продукт се регистрира за периода, за който е платен.
Регистрацията на софтуерният продукт става автоматично през интернет. При получаване на плащане системата автоматично изпраща регистрация на продукта за още един месец.


Цени и начин на плащане

Цените за абонамент се публикуват в интернет страницата на Доставчика.
Доставчикът изпраща ежемесечно фактура за месечния абонамент.
Абонаментната такса се дължи авансово за отчетния периода. Изплащането на дължимите суми става по банков път или в брой, в офис на Доставчика. Доставчикът има право да спре регистрацията на софтуерния продукт в случай, че абонатът не изплати дължимите суми до 7-мо число на месеца. Ако абонатът не заплати две месечни вноски, компютрите под абонамент ще бъдат премахнати от системата за абонамент и Янак Софт ще издаде кредитно известие за неплатените фактури. За да бъде включен компютъра отново е необходимо да се заплати отново входна такса.
Доставчикът си запазва правото да промени цената за абонамент, като това
може да стане след изпращане на предизвестие до абоната.

Управител
/ Ясен Янакиев /
София, Младост 1, бл 79А, ОФИС ЯНАК СОФТ
e-mail – office@yanaksoft.com