ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

В СИЛА ОТ 01.12.2018

Чл. 52б. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1)

Всяко лице, производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.

(2) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено или с постоянен адрес на територията на страната, се подава от това лице.

(3) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, се подава от това лице или от един оторизиран разпространител за територията на страната.

(4) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от неустановено на територията на Европейския съюз лице, се подава от един оторизиран разпространител на софтуера, установен на територията на Европейския съюз.

(5) Изискването по ал. 1 не се отнася за лица, оторизирани от производител/разпространител да разпространяват софтуер, за който производителят/разпространителят е декларирал обстоятелствата съгласно чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.

(6) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания. Списъкът е достъпен на интернет страницата на НАП и съдържа информация съгласно приложение № 35.

Чл. 52в. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.)

(1) Производител/разпространител на софтуер за управление продажби в търговски обект декларира обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, преди да започне неговото разпространение, чрез подаване на декларация по образец съгласно приложение № 30. Декларацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на агенцията.

(2) С декларацията по ал. 1 се подават:
1. информация за софтуера съгласно приложение № 31;
2. подробно ръководство за работа със софтуера;
3. за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, се представят: пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор – от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът;
4. за софтуери, които се предоставят като облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), се представят: описание на функционирането на услугата; технически канали за комуникация между облачната услуга и фискалните устройства; портове за комуникация; описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата
данни; в случай че софтуерът работи с локална база данни, се предоставя и информацията съгласно т. 3.

(3) В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата в подадена декларация, включително за всяка нова версия на софтуера, производителят/разпространителят подава нова декларация по реда на ал. 1. В случай че при новата версия е налице промяна във функционалността и/или структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, се подава и информация за промените по реда на ал. 2.
(4) При настъпване на промени в информацията, подадена по реда на ал. 2, производителят/разпространителят уведомява НАП в 7-дневен срок по същия ред.

(5) В 7-дневен срок от подаване на декларацията по ал. 1 и информацията по ал. 2 НАП включва софтуера в електронен публичен списък на софтуерите, разрешени за ползване в търговските обекти. При установяване на пропуски или непълноти в подадената декларация и в информацията по ал. 2 НАП уведомява за това декларатора по електронен път. Софтуерът се включва в електронния публичен списък в 7-дневен срок след отстраняване на всички установени пропуски/непълноти. В случай че се подава само декларация по ал. 1 за нова версия на софтуера без промяна на информацията по ал. 2, срокът за включване на новата версия на софтуера в публичния списък е 2 работни дни.

(6) При преустановяване производството/разпространението и/или поддръжката на софтуер, за който е декларирано съответствие по реда на чл. 52б, ал. 1, производителят/разпространителят уведомява НАП за това обстоятелство в 14-дневен срок от настъпването му по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. Това се отбелязва в публичния електронен списък със софтуерите, поддържан от НАП.

(7) Преди предприемане на действия по прекратяване на дейността и заличаване от публичните регистри производителят/разпространителят на софтуер предоставя на НАП информацията по чл. 52е, ал. 1, т. 1 за всички версии, за които е подал декларации по чл. 118 от ЗДДС.
(8) Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, с когото производителят на софтуера прекратява договорните си отношения, производителят е задължен при поискване от орган по приходите да предостави информацията по чл. 52е, ал. 1, т. 1.

(9) В случай на установено неспазване от страна на производител/разпространител на задълженията по ал. 7 и 8 и чл. 52е, ал. 1 НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.

Чл. 52г. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) Производител на софтуер за управление продажби, който предоставя софтуера като облачна услуга (SaaS), може да съхранява базата данни на лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС само на територията на Република България или на държава – членка на ЕС.

Чл. 52д. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.)

(1)Производителите/разпространителите са длъжни да оказват съдействие на органите по приходите за достъп, четене и експорт в четим вид на информация от реална и/или архивна база данни на разработвания/разпространявания от тях софтуер, включително на обектите в базата данни.

(2) Когато софтуерът се предоставя като облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), при поискване от страна на орган по приходите производителите са длъжни да предоставят дистанционен достъп до „одиторския профил“ на софтуера за конкретно задължено лице, както и да предоставят цялата информация от базата данни, отнасяща се за това лице.

(3) Производителите/разпространителите са длъжни незабавно писмено да уведомят НАП, в случай че установят манипулиране на софтуера или на информацията в базата данни при задължено лице – потребител на софтуера.

Чл. 52е. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) Когато в хода на контролно производство се установи несъответствие с изискванията в приложение № 29 на функционалността на софтуер, за който е подадена декларация по реда на чл. 52в, ал. 1, органът по приходите може да възложи извършване на експертиза по реда на ДОПК. В този случай производителят/разпространителят на софтуера оказва съдействие и предоставя изисканата за целите на експертизата информация, включително:

1. предоставя пълен инсталационен пакет на софтуера, предмет на експертизата (при SaaS – създаване на нов клиентски акаунт за целите на експертизата); или

2. осигурява контролирана среда и съдейства за провеждане на изпитвания на софтуера с оглед откриване на причините за установеното несъответствие.

(2) В случай че в хода на възложена експертиза производителят/разпространителят на софтуера не изпълни задълженията си по ал. 1 или в резултат от извършена експертиза се установи несъответствие на включен в публичния списък софтуер с изискванията на приложение

№ 29, НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.

Чл. 52ж. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) В случаите по чл. 52в, ал. 9 и чл. 52е, ал. 2 актът за заличаване на софтуер за управление на продажби от поддържания от НАП публичен електронен списък се издава от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите. Актът подлежи на обжалване пред компетентния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Административният акт по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите, а лицата по чл. 3, използващи софтуера и подали информация по реда на чл. 53з, се уведомяват по електронен път.

(3) След влизане в сила на административния акт по ал. 1 на интернет страницата на Националната агенция за приходите се публикува съобщение, а лицата по чл. 3, използващи софтуера и подали информация по реда на чл. 53з, се уведомяват по електронен път за изключване на софтуера от публичния списък и за задължението им незабавно да преустановят
неговото използване.

 

Приложение № 30 към чл. 52в, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Първа част
Декларация от производител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Долуподписаният
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(имена по документ за самоличност) представляващ
……………………………………………………………..…………………………………………………………………..,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или

Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или

Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

В качеството на производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Произвежданият от мен софтуер:
наименование:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……,
версия:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.

2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.

3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.

Дата ………… г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………………
гр. ……………….

Втора част
Декларация от разпространител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски
обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Долуподписаният
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(имена по документ за самоличност) представляващ
……………………………………………………………..……………………………………………………………………..,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или

Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

или

Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър,

електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт

В качеството на разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, произведен от:
…………………………. (наименование на производителя на софтуера)
………………………….. (държава на установяване, адрес)
………………………….. (номер от търговски и/или данъчен регистър, ДДС номер)
………………………….. (електронен адрес)
………………………….. (уеб сайт)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Разпространяваният от мен софтуер:
наименование:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……,
версия:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.

2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.

3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1, с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………………
гр. ……………….

Забележки:
1. Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на първа част от това приложение.
2. Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на втора част от това приложение.

Приложение № 31 към чл. 52в, ал. 2, т. 1

(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Информация за софтуера към декларацията по чл. 52в, ал. 1

І. Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, се подава информация за договора, с който са предоставени права за разпространение на софтуера на територията на страната: лице, с което е сключен договорът, дата на сключване, срок на договора, сканирано копие на договора.

ІІ. Обща информация за софтуера:
1. Модули на софтуера и тяхната функционалност.
2. Технологична и системна среда, в която работи софтуерът, вкл. приложени технологии при разработването му.
3. Начин на предоставяне на клиентите:
а) SaaS;
б) web базирано приложение в среда на клиента;
в) локална инсталация;
г) друг (описание).
4. Вид на БД.
5. Алгоритъм за криптиране, в случай че създаваната от софтуера информация се криптира.
6. Начин на автентификация на потребителите.
7. Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – или от софтуера, или от интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, с която софтуерът е свързан или е съставна част.
8. Обща информация за вградената в софтуера защита срещу неоторизирана промяна или добавяне на външни модули към него.
ІІІ. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната – ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, и трите имена – за ФЛ; адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.