ИЗИСКВАНИЯ ЗА СОФТУЕРИТЕ В НАРЕДБА Н18

Приложение № 29 към чл. 52а

(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти

1. Софтуерът поддържа интерфейс на български език.
2. Софтуерът осигурява пълнота и интегритет на данните, създавани при използването му.
3. В случаите, в които софтуерът за управление на продажби в търговски обект представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията в това приложение.
4. Софтуерът съдържа вградена при разработването му защита от промяна или добавяне, без оторизация от производителя/разпространителя, на външни модули, позволяващи промяна на функционалността на софтуера с цел заобикаляне на изискванията, посочени в настоящото приложение.
5. Софтуерът използва по възможност надежден източник на точно астрономическо време и задължително осигурява синхронизиране на времето между всяко работно място и използваното от него за печат ФУ.
6. Софтуерът има вградени контроли за задължително попълване на данни за потребителите (операторите) – уникален код на потребител (оператор) в рамките на системата, три имена, заемана длъжност, роля в системата, начало/край на периода на активност на потребителя (оператора) за всяка от присвоените му роли.
7. Софтуерът осигурява еднозначна автентикация на потребителите (операторите) при работа с него.
8. Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за статуса на ФУ. Софтуерът блокира операциите по откриване и приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява издаване на ФБ. Когато в търговския обект има повече от едно работно място, софтуерът блокира операциите по откриване/приключване на продажби и подаване на команда към ФУ за генериране на Дневен отчет (Z-отчет) за конкретното работно място, за което са установени посочените обстоятелства.
9. При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира уникален номер на продажбата (УНП), който се формира по следния начин:
Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата. 
Отделянето на елементите в уникалния номер на продажбата със знак “-” е задължително. Пример за УНП: XXXХХХХХ-ZZZZ-0000001, където ХХХХХХXX – 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя, ZZZZ – 4-разряден код на оператора, въвел данните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, 0000001 – 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ. Номерът нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и съдържа само арабски цифри.
10. При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на настоящата наредба следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.
11. Софтуерът не допуска отпечатване на служебни бонове за направени клиентски поръчки в рамките на една продажба.
12. При анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба софтуерът задължително съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба – анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др.
13. Софтуерът трябва да има надеждна защита от преднамерено или случайно изтриване или промяна на вече записани данни за приключени продажби:
• софтуерът няма вградена функционалност за изтриване на записи в базата данни;
• софтуерът позволява сторниране на приключени продажби (сторно-операции), като задължително съхранява сторнираните данни.
14. При създаване на документи, различни от фискален бон, софтуерът не допуска включване на текст, съдържащ думите “Фискален”, “Фискална”, “Фискално”, “Фискални” или производни словосъчетания. Изискването не се отнася до наименованията на търговците, които при отпечатване се придружават от правно-организационната им форма и техния ЕИК, както и до вида на закупуваната стока.
15. Софтуерът поддържа информация в структуриран вид за следните изпълнени действия:
а) въвеждане/промяна на потребителите (операторите) на софтуера и присвоената им роля в системата – кой и кога е извършил действието и описание на промяната;
б) данни, свързани с действията (операциите) на потребителите (операторите) на системата:
– име на потребителя (оператора);
– код на потребителя (оператора);
– роля;
– дата и час на действието (операцията);
– вид на действието (операцията) – регистрират се като минимум следните действия (операции): влизане и излизане в/от системата (login/logout), сторниране, анулиране и промени в номенклатурите на софтуера; за действия (операции) “сторниране” и “анулиране” на продажба – и уникалният номер на продажбата.
16. Софтуерът осигурява визуализация през потребителски интерфейс на записаната по т. 15 информация с възможност за филтриране по един или няколко критерия: период, потребител (оператор), вид извършени действия, др. 
17. Чрез потребителски интерфейс софтуерът осигурява достъп до създаваните чрез него данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК. При архивиране на базата данни софтуерът осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК през потребителски интерфейс.
18. Софтуерът следва да осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS/XLSX или CSV, при прилагане на следните филтри: За търговец (при SaaS); За период (от дата до дата) и/или За търговски обект (всички или конкретно посочен), и/или За ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ), и/или За работно място (всички или конкретно посочено), и/или За оператор (всички или конкретно посочен). Експортираните данни са със следната структура:
18.1. Таблица – Обобщени данни за продажбите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код и наименование на търговски обект;
– дата на откриване на продажбата;
– време на откриване на продажбата (час, минута, секунда);
– код на работно място;
– код на оператор;
– обща сума на продажбата – без ДДС, в лв.;
– отстъпка – в лв.;
– ДДС – сума – в лв.;
– дължима сума по продажбата – в лв.;
– фактура за продажбата – номер (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
– фактура за продажбата – дата (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
– дата на приключване на продажбата;
– време на приключване на продажбата (час, минута, секунда);
– клиент код (при наличие на въведена информация);
– клиент име (при наличие на въведена информация).
18.2. Таблица – Данни за плащанията по продажбите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– дата на откриване на продажбата;
– дата на приключване на продажбата;
– обща сума по продажбата – в лв.;
– дата на плащане;
– код на оператор, регистрирал плащането;
– платена сума без ДДС – в лв.;
– ДДС – сума – в лв.
– вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера;
– индивидуален номер на ФУ, на което е издаден ФБ за плащането.
18.3. Таблица – Детайлни данни за продажбите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума, в лв.;
– обща сума – в лв.
18.4. Таблица – Сторнирани продажби:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума, в лв.;
– обща сума – в лв.;
– дата на приключване на продажбата;
– време на приключване на продажбата (час, мин., сек.);
– дата на сторниране на продажбата;
– време на сторниране на продажбата (час, мин., сек.);
– индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно-ФБ;
– код на оператор, извършил сторнирането.
18.5. Таблица – Анулирани продажби:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код на анулираната стока/услуга;
– наименование на анулираната стока/услуга;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума – в лв.;
– обща сума – в лв.;
– дата на откриване на продажбата;
– време на откриване на продажбата (час, мин., сек.);
– дата на анулиране на продажбата или на стоката/услугата;
– време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин., сек.);
– код на оператор, извършил анулирането.
18.6. Таблица – Обобщени данни за доставки (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки):
– ID на запис;
– дата на доставка;
– време (час, минута, секунда);
– код на оператор;
– доставчик – код;
– доставчик – име;
– фактура за доставка – №;
– фактура за доставка – дата;
– обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС – в лв.;
– отстъпка – в лв.;
– ДДС – сума – в лв.
– обща сума – в лв.;
– вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера.
18.7. Таблица – Детайлни данни за доставки (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки):
– ID на запис – съвпада с ID на запис от таблицата с обобщени данни за доставки;
– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС сума – в лв.;
– обща сума – в лв.
18.8. Таблица – Движение на стоки за период (ако софтуерът разполага с функционалност за проследяване движението на стоките):
– код на стоката;
– наименование на стоката;
– количество в началото на периода;
– обща стойност в началото на периода – в лв.;
– дебитен оборот за периода – количество;
– дебитен оборот за периода – стойност, в лв.;
– кредитен оборот за периода – количество;
– кредитен оборот за периода – стойност, в лв.;
– количество в края на периода;
– обща стойност в края на периода – в лв.
18.9. Таблици с номенклатури на:
– стоки/услуги – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– доставчици – идентификатор (ЕИК, друг), имена, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране (ако софтуерът разполага с функционалност за въвеждане на доставчици);
– клиенти – идентификатор (ЕИК, друг), имена, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране (ако софтуерът разполага с функционалност за въвеждане на клиенти);
– видове операции (действия) – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– видове плащания – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– търговски обекти – код, наименование, местонахождение, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– работни места – код, търговски обект, в който се намира, индивидуален номер на свързаното към него ФУ, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– потребители (оператори) – уникален код в системата, имена по документ за самоличност, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране; присвоени роли и период на активност за всяка от тях, други въведени данни;
– роли на потребителите (операторите) на софтуера – код, наименование, права, дата на конфигуриране/деактивиране; извършени промени в присвоените права на всяка роля – дата и извършени промени;
– права, присвоявани на ролите – код, наименование, описание, дата на конфигуриране/деактивиране.
Допуска се предоставянето на алтернативни номенклатурни таблици, които като обхват на съдържащата се в тях информация съответстват на посочените в т. 18.9.

19. За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има конфигуриран “одиторски профил” по аналог с администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил трябва да предоставя като минимум следните възможности:
– достъп до функционалността на софтуера съгласно т. 16, 17 и 18 (при SaaS – за съответния търговец);
– достъп до конфигурационните параметри на софтуера (при SaaS – за съответния търговец);
– пълен достъп до справочната част на софтуера (при SaaS – за съответния търговец).
20. Софтуерът не притежава възможност за работа в тестови режим, режим за обучение или друг подобен.
21. Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност на лицето по чл. 3 и използваната технология за реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 18 и 19, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез функционалността на интегрираната система.

Приложение № 30 към чл. 52в, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Първа част
Декларация от производител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с
изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Долуподписаният
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(имена по документ за самоличност)
представляващ
……………………………………………………………..…………………………………………………………………..,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен
адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес,
телефон за контакт, уеб сайт
или
Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър,
електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
В качеството на производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Произвежданият от мен софтуер:
наименование:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……,
версия:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в
приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на
софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба
№ Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата
данни, с която работи софтуерът.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………………
гр. ……………….

Втора част

Декларация от разпространител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски
обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към
лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Долуподписаният
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(имена по документ за самоличност)
представляващ
……………………………………………………………..……………………………………………………………………..,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен
адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес,
телефон за контакт, уеб сайт
или
Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър,
електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
В качеството на разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, произведен
от:
…………………………. (наименование на производителя на софтуера)
………………………….. (държава на установяване, адрес)
………………………….. (номер от търговски и/или данъчен регистър, ДДС номер)
………………………….. (електронен адрес)
………………………….. (уеб сайт)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Разпространяваният от мен софтуер:
наименование:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……,
версия:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в
приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на
софтуера по т. 1, с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба
№ Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата
данни, с която работи софтуерът.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………………
гр. ……………….
Забележки:
1. Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез
попълване на първа част от това приложение.
2. Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез
попълване на втора част от това приложение.

Приложение № 31 към чл. 52в, ал. 2, т. 1
(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Информация за софтуера към декларацията по чл. 52в, ал. 1
І. Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, се подава информация за договора, с който са предоставени права за разпространение на софтуера на територията на страната: лице, с което е сключен договорът, дата на сключване, срок на договора, сканирано копие на договора.
ІІ. Обща информация за софтуера:
1. Модули на софтуера и тяхната функционалност.
2. Технологична и системна среда, в която работи софтуерът, вкл. приложени технологии при разработването му.
3. Начин на предоставяне на клиентите:
а) SaaS;
б) web базирано приложение в среда на клиента;
в) локална инсталация;
г) друг (описание).
4. Вид на БД.
5. Алгоритъм за криптиране, в случай че създаваната от софтуера информация се криптира.
6. Начин на автентификация на потребителите.
7. Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – или от софтуера, или от интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, с която софтуерът е свързан или е съставна част.
8. Обща информация за вградената в софтуера защита срещу неоторизирана промяна или добавяне на външни модули към него.
ІІІ. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната – ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, и трите имена – за ФЛ; адрес, електронен адрес за кореспонденция;
телефон за връзка.

Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект
1. ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС.
2. Вид, наименование и адрес на обекта.
3. Наименование и версия на софтуера.
4. Номер на софтуера от списъка на НАП.
5. Наличие на интернет свързаност в обекта.
6. Лице, от което е закупен софтуерът:
а) вид:
– лице, производител на софтуера;
– лице, разпространител на софтуера;
– лице, оторизирано от производител/разпространител да разпространява софтуер;
– друг (описание);
б) ЕИК;
в) наименование/имена.
7. Вид инсталация – локална, локална мрежа, web приложение, SaaS, др.
8. Дата на инсталация/инициализация.
9. Лице, извършило инсталацията/инициализацията:
а) имена;
б) представител на:
• производител;
• дистрибутор;
• оторизирано лице;
• друг (пояснение).
10. Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера.
11. Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс (различен според ползваната технология: IP адрес, комуникационен порт, домейн име и/или домейн адрес, име на инстанция, местоположение на компютърен файл, друго).
12. Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс (TCP/IP, Named Pipes, …).
13. Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс (local network, vpn, DirectAccess, WAN).
14. Наличие на договор за поддръжка на софтуера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя по договора за поддръжка.
15. Фискални устройства, свързани към софтуера – индивидуални номера на ФУ.
16. Нефискални печатащи устройства, свързани към софтуера – по видове, брой и предназначение.
17. Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи – складово стопанство, счетоводен софтуер, други – посочват се с наименование, версия, лице, от
което са придобити, и начало на използването им (месец, година). 
18. Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins) – посочват се наименование, версия, наличие на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера.
19. Когато софтуерът не разполага с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – информация за системата/модула, в който тя е
реализирана, и адрес на обекта, в който може да бъде достъпвана от органите по приходите.
20. Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект – дата. 

21. Преустановяване на извършването на дейност в търговския обект – дата.

Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин
1. Наименование на електронния магазин.
2. Наименование на домейна на електронния магазин.
3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:
а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на
регистрация по ЗДДС;
б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по
ЗДДС.
4. Продажбите се извършват чрез:
4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):
➢ наименование на онлайн платформата;
➢ уеб адрес на онлайн платформата;
➢ оператор на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.
4.2. Собствен/нает електронен магазин:
4.2.1. Информация за собственика на домейна:
а) за лица, установени на територията на страната:
➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на
регистрация по ЗДДС;
➢ за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.
4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
ii. използва се външна хостинг услуга:
А) вид на използваната хостинг услуга – описание;
Б) информация за доставчика на хостинг услугата:
а) за лица, установени на територията на страната:
➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на
регистрация по ЗДДС;
➢ за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по
ЗДДС;
б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.
4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:
i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;
ii. поддръжката е възложена на друго лице – данни за лицето: наименование/имена,
ЕИК/ЕГН.
4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.
4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
ii. на наета инфраструктура – наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;
iii. хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;
iv. ползване на “облачна услуга” – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.
5. Вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура.
6. Начало на работа на електронния магазин – дата.
7. Прекратяване на работата на електронния магазин – дата.
8. Дата на подаване на информация в НАП.

Приложение № 34 към чл. 8, ал. 6, т. 5
(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Изисквания към процедурата за извличане на информация от КЛЕН
1. Софтуерът следва да осигурява извличане на информация от КЛЕН при прилагане на следните групи критерии:
Група 1
От дата до дата или
От № на документ до № на документ или
От № на Z-отчет до № на Z-отчет
Група 2
Всички документи или
– фискални бонове;
– Z-отчети;
– служебни бонове за въведени суми;
– служебни бонове за изведени суми;
– служебни бонове за извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет);
– служебни бонове във връзка с извършени служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство.
2. Необходимо е да се изисква избор само на един критерий от група, като избраните 2 критерия се свързват с логическо “И”.
3. След прилагане на критериите по т. 1 софтуерът следва да осигурява възможност за извличане на информация от КЛЕН на служебните бонове в текстов файл, позволяващ
визуализацията им по начина, по който са записани в КЛЕН.
4. След прилагане на критериите по т. 1 софтуерът следва да осигурява възможност за структуриран експорт в табличен вид на записаните в КЛЕН фискални бонове. Файловият
формат на експортираните данни следва да бъде CSV, като всяка закупена стока/предоставена услуга следва да бъде посочена на отделен ред със следните полета:
• идентификационен номер на ФУ;
• вид на ФБ – ФБ, Разширен ФБ, Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ;
• номер на ФБ;
• уникален номер на продажба (УНП) – в случай, че ФУ е от типа “Фискален принтер” или работи в такъв режим;
• стока/услуга – наименование;
• стока/услуга – единична цена;
• стока/услуга – количество;
• стока/услуга – стойност;
• обща сума на т ФБ/Сторно ФБ или Разширен ФБ/Разширен сторно ФБ;
• номер на фактура/кредитно известие – в случай че записът е за Разширен ФБ или съответно – за Разширен сторно ФБ;
• ЕИК на получател – в случай че записът е за разширен ФБ или Разширен сторно ФБ;
• номер на сторниран ФБ – в случай че записът се отнася за Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ;
• номер на сторнирана фактура – в случай че записът се отнася за Разширен сторно ФБ;
• причина за издаване – в случай че записът се отнася за Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ.

Приложение № 35 към чл. 52б, ал. 6
(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Съдържание на публичния списък на софтуерите, за които е декларирано съответствие с изискванията, посочени в приложение 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. съгласно чл. 118, ал. 14 от ЗДДС
1. Наименование на софтуера.
2. Версия.
3. Дата на подаване на декларацията за съответствие на версията на софтуера с нормативните изисквания.
4. Декларацията за съответствие на софтуера с нормативните изисквания е подадена от производител/разпространител.
5. В случай че декларацията е подадена от производител:
➢ за производители – ЮЛ и ЕТ, установени на територията на страната: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
➢ за производители – ФЛ с постоянен адрес на територията на страната: имена; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
➢ за производители – чуждестранни лица: наименование, държава на установяване,
адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка,
уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация – ДДС номер;
➢ оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната: ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, или имена – за ФЛ; адрес; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.
6. В случай че декларацията е подадена от разпространител:
6.1. Данни за разпространителя:
➢ за разпространители – ЮЛ и ЕТ, установени на територията на страната: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
➢ за разпространители – ФЛ с постоянен адрес на територията на страната: имена; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
➢ за разпространители – чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация – ДДС номер.
6.2. Данни за производителя: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при
наличие на ДДС регистрация – ДДС номер.
6.3. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната – ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, или имена – за ФЛ; адрес; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка, уеб сайт.
7. Дата на преустановяване на производството/разпространението и/или поддръжката на софтуера.